Σωστή εγκατάσταση θέρμανσης

Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές θέρμανσης για να είστε σίγουροι ότι η εγκατάσταση σας θα λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια.

Μελέτη

Επιτυχημένη πρέπει να θεωρείται μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης όταν:

 1. θερμαίνει σωστά
 2. λειτουργεί οικονομικά
 3. παρουσιάζει πολύ καλή ασφάλεια λειτουργίας.

Κάθε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης χρειάζεται σωστή μελέτη.

Η μελέτη περιλαμβάνει:

 1. Διατύπωση τεχνικών παραδοχών
 2. Υπολογισμό θερμικών απαιτήσεων
 3. Σχεδίαση δικτύων διανομής
 4. Καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών και μεγεθών των στοιχείων του κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού
 5. Διατύπωση κατασκευαστικών οδηγιών για όσα θα κατασκευαστούν (διαμόρφωση λεβητοστασίου, καπνοδόχου, θέση λέβητα, θέση δεξαμενής καυσίμων κ.λ.π.)
 6. Διατύπωση οδηγιών για την λειτουργική σύνδεση των στοιχείων της εγκατάστασης, την ρύθμιση, τις δοκιμές και την τελική παραλαβή.Όλα αυτά βέβαια σπάνια συμβαίνουν και η όλη εγκατάσταση αντιμετωπίζεται συχνά με ανευθυνότητα ή βασίζεται στις γνώσεις και μόνο του υδραυλικού ή του εγκαταστάτη καυστήρων.

Έτσι φτάνουμε όχι σπάνια στην στιγμή έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης και τότε παρουσιάζονται αρκετά και πολλές φορές άλυτα προβλήματα.Ακούμε πολλές φορές από τους ιδιοκτήτες ενός διαμερίσματος ότι δεν ζεσταίνεται ικανοποιητικά ο χώρος, δεν τραβάει η καμινάδα ή τρέχουν νερά από αυτήν, δεν ανάβει ο καυστήρας ή ανάβει με κρότο, κάνει θόρυβο ο καυστήρας ή παθαίνει συχνές βλάβες, δεν λειτουργεί καθόλου η εγκατάσταση κ.λ.π.

Επιλογή εξοπλισμού

Είναι σωστό η τελική επιλογή του εξοπλισμού κεντρικής θέρμανσης να γίνεται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της οικοδομής (κατασκευαστή ή ιδιοκτήτη), τον επιβλέπων μηχανικό και τον εγκαταστάτη υδραυλικό που θα εφαρμόσει στην πράξη την μελέτη.

Ειδικά η συμμετοχή του υδραυλικού θα βοηθήσει να λυθούν πολλά προβλήματα αλλά κυρίως θα αποδειχθεί αν αυτός κατανοεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της μελέτης, έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρίες και ακόμη έχει την πρόθεση να βοηθήσει στο να προκύψει μια τεχνικά και οικονομικά σωστή κατασκευή.

Κριτήριο επιλογής του ανθρώπου που θα εγκαταστήσει και θα θέσει σε λειτουργία την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης θα πρέπει να είναι η γνώση του και η αγάπη του για το αντικείμενο αυτό, ο σεβασμός προς τον πελάτη, το περιβάλλον και τον εαυτό του τον ίδιο.

Κριτήριο επιλογής για την αγορά των προϊόντων θα πρέπει να είναι το άνετο και υγιεινό περιβάλλον και η οικονομία λειτουργίας της εγκατάστασης χωρίς προβλήματα.

Η σωστή επιλογή του λέβητα, του καυστήρα, των θερμαντικών σωμάτων και των οργάνων ρύθμισης και ασφάλειας αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία της εγκατάστασης.

Κατά την επιλογή των υλικών πρέπει να προτιμώνται σοβαροί προμηθευτές και κάθε προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από εγγυήσεις και πιστοποιητικά ποιότητας.Νέα υλικά πρέπει να χρησιμοποιούνται μετά από εκτεταμένη έρευνα που θα πιστοποιήσει την καταλληλότητα για χρήση των υλικών αυτών.

Εκτέλεση της κατασκευής – Επίβλεψη

Η ανάθεση της κατασκευής θα πρέπει να γίνεται με γραπτή συμφωνία που θα βασίζεται στην μελέτη.

Η συνεργασία του μελετητή μηχανικού με τον εργολάβο ή τον υδραυλικό που θα αναλάβει την κατασκευή μπορεί να οδηγήσει σε τροποποιήσεις της αρχικής μελέτης που βέβαια πρέπει να εξυπηρετούν την ποιότητα της κατασκευής.Σε τελική ανάλυση η παρουσία επιβλέποντα μηχανικού οδηγεί πάντα σε καλύτερες και οικονομικότερες κατασκευές.

Όροι Εγγύησης

Τα παρακάτω αποτελούν τις προϋποθέσεις μιας κατασκευάστριας εταιρείας για αποκατάσταση βλάβης λέβητα.

 1. Η εγκατάσταση του λέβητα πρέπει να γίνει από ειδικό συνεργείο θερμοϋδραυλικού, εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία μας.
 2. Ο τεχνικός εξοπλισμός ασφαλείας στο λεβητοστάσιο πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 352, ΕΛΟΤ 810.
 3. Η τοποθέτηση και οι διαστάσεις της καπνοδόχου πρέπει να γίνουν βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ 447
 4. Σε περίπτωση ανοικτού κυκλώματος στην εγκατάσταση πρέπει τόσο το δοχείο, όσο και οι σωληνώσεις διαστολής και πληρώσεως του λέβητα να είναι καλά μονωμένες, διαφορετικά ουδεμία εγγύηση παρέχουμε.
 5. Σε περίπτωση παγετού πρέπει ο λέβητας να λειτουργεί συνεχώς.
 6. Η συντήρηση ο καθαρισμός και ο έλεγχος του λέβητα πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον όμως ανά δίμηνο της περιόδου λειτουργίας από εξουσιοδοτημένο συντηρητή – εγκαταστάτη κεντρικής θέρμανσης.
 7. Οι στροβιλιστές καυσαερίων, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι μέσα στους αυλούς, πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά. Εάν υπάρχει φθορά, να αντικαθίστανται με νέους. Σε περίπτωση που αμελήσετε τον καθαρισμό των αυλών, οι στροβιλιστές διαβρώνουν τα μέταλλα των αυλών, με αποτέλεσμα την πρόωρη φθορά του λέβητα. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για την βλάβη που τυχόν προκληθεί.
 8. Το νερό της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης πρέπει να είναι μαλακό (με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα) και απαλλαγμένο από λάσπες χώματα κ.τ.λ. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση έχει διαρροές το νερό ανακυκλώνεται. Αυτό σημαίνει νέες ποσότητες αλάτων, οι οποίες επικάθονται στα εσωτερικά τοιχώματα του λέβητα, αυξημένες φθορές λόγω κακής ψύξεως των χαλυβδελασμάτων από το νερό και τελικά μείωση της μέσης διάρκειας ζωής του λέβητα.
 9. Βλάβες που προκαλούνται στον λέβητα λόγω κακής συντήρησης του δικτύου δεν αναγνωρίζονται(π.χ. σπασμένο δοχείο διαστολής, μη σωστή πλήρωση του δικτύου με νερό, εκκίνηση του λέβητα χωρίς νερό κ.τ.λ)
 10. Λάθη κατά την λειτουργία, τα οποία καταστρέφουν τον λέβητα, δεν αναγνωρίζονται( π.χ. κλειστές βάνες νερού και λειτουργία του καυστήρα χωρίς θερμοστάτη ασφαλείας, ανάποδη σύνδεση των σωληνώσεων, υγρασία πάνω στον λέβητα η οποία προκαλείται από διαρροές σωληνώσεων δικτύου κ.τ.λ.)
 11. Ιδιαίτερη φροντίδα χρειάζεται και ο καυστήρας. Σωστή ρύθμιση σημαίνει οικονομία στα καύσιμα, μεγάλη διάρκεια ζωής του λέβητα και καθαρό περιβάλλον.
 12. Στις εγκαταστάσεις που υπάρχουν σωληνώσεις χαλκού πρέπει να τοποθετείται συσκευή καθοδικής προστασίας και να αντικαθίσταται το ανόδιο μαγνησίου κάθε χρόνο.