Διαστασιολόγηση λέβητα

Ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών ενός κτιρίου, αποτελεί πάντοτε αντικείμενο μελέτης από μηχανολόγο μηχανικό.  Από τον θερμικό ισολογισμό της εγκατάστασης, προκύπτουν οι ανάγκες σε θερμότητα με τις οποίες προχωράμε στη Διαστασιολόγηση λέβητα.

Υπό κανονικές συνθήκες και για κτίρια που χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση, η ισχύς του λέβητα που θα επιλέξουμε θα πρέπει να προσαυξηθεί κατά 10% για να ληφθεί υπ’ όψη η πτώση της ισχύος του λέβητα μετά από κάποια χρόνια λειτουργίας, και με την προσαύξηση αυτήν επιλέξουμε τον λέβητα που καλύπτει τις ανάγκες μας.

Σε ιδιόμορφα κτίρια με μεγάλο μήκος σωληνώσεων και άρα μεγάλη θερμική αδράνεια στο κύκλωμα του νερού, η ισχύς του λέβητα θα πρέπει να προσαυξάνεται ώστε αυτός να μπορεί να ανταπεξέλθει γρήγορα στην ζήτηση κατά το ξεκίνημα και το σταμάτημα της εγκατάστασης.  Η υπερδιαστασιολόγηση αυτή μπορεί να φτάσει και το 25%

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η χρήση του κτιρίου είναι πολύ αραιή και διακοπτόμενη, ο λέβητας θα πρέπει να υπερδιαστασιολογηθεί ώστε εκτός των θερμικών απωλειών να καλύπτει και την θερμική αδράνεια του κτιρίου λόγω του χρόνου θέρμανσης των δομικών του στοιχείων. Η υπερδιαστασιολόγηση αυτή μπορεί να φτάσει και το 30% και θα πρέπει να καθοριστεί από την εμπειρία του μελετητή.

Λεβητοστάσια με πολλούς λέβητες.

Συχνά σε μέσου μεγέθους εγκαταστάσεις και σχεδόν πάντοτε στις μεγάλες, χρησιμοποιούνται περισσότεροι του ενός λέβητες.  Η τεχνική αυτή επιλογή μας δίνει την δυνατότητα να “ανάβουμε” τον έναν λέβητα όταν ο καιρός είναι ακόμη καλός και τα φορτία περιορισμένα και να ενεργοποιούμε και τον δεύτερο λέβητα όταν η θερμοκρασία κατέβει χαμηλά και οι θερμικές ανάγκες αυξηθούν.

Λεβητοστάσιο με πολλούς λέβητες

Το αυξημένο κόστος αγοράς δύο λεβήτων και δύο καυστήρων αντί του ενός, αντισταθμίζεται πολύ γρήγορα, από την οικονομικότερη λειτουργία της εγκατάστασης.