Λεβητοστάσια

Λεβητοστάσια – Γενικά

Λεβητοστάσιο μιας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, ονομάζουμε τον χώρο του κτιρίου, εντός του οποίου είναι εγκατεστημένος ένας ή περισσότεροι λέβητες παρασκευής ζεστού νερού, ατμού ή αέρα υψηλής θερμοκρασίας ο οποίος χρησιμοποιείται για θέρμανση ενός ή περισσότερων χώρων ενός κτιρίου ή συγκροτήματος κτιρίων.

Ατμολέβητας φυσικού αερίου

Μέσα στο χώρο του λεβητοστασίου τοποθετούνται όλες οι απαιτούμενες συσκευές για την θέρμανση του κτιρίου, δηλαδή οι λέβητες, οι καυστήρες, οι κυκλοφορητές, και οι διατάξεις απομόνωσης (βάνες) και ασφάλειας (δοχεία διαστολής, αυτόματοι πληρωτές, ασφαλιστικές βαλβίδες κ.λ.π.)

Στον χώρο του λεβητοστασίου, βρίσκεται και ο ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού και κίνησης που τροφοδοτεί με ρεύμα όλες τις συσκευές του λεβητοστασίου.

Σε λεβητοστάσια με λέβητες ισχύος κάτων των 300kW, είναι δυνατή η τοποθέτηση της δεξαμενής πετρελαίου εντός του κυρίως χώρου του λεβητοστασίου.  Για λεβητοστάσια με λέβητες μεγαλύτερης ισχύος, η δεξαμενή πρέπει να τοποθετείται σε ιδιαίτερο χώρο που να μην επικοινωνεί με το κυρίως λεβητοστάσιο και να διαθέτει ξεχωριστή πυράντοχη πόρτα.

Σε ατομικά μικρά λεβητοστάσια είναι δυνατή η τοποθέτηση εναλλακτών θερμότητας, θερμαντήρων νερού και θερμοδοχείων για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης εντός του χώρου του λεβητοστασίου.

Εκτός των παραπάνω, στο λεβητοστάσιο θα πρέπει να υπάρχει διάταξη αποχέτευσης για την αποστράγγιση των υδάτων κατά το άδειασμα της εγκατάστασης για επισκευές και συντήρηση.

Αγωγοί εγκαταστάσεων κυκλοφορίας αέρα (κλιματισμού, αερισμού), δεν πρέπει να διέρχονται από το λεβητοστάσιο, εκτός αν υπάρχει πρόβλεψη πλήρους απομόνωσής τους.

Στην οροφή του λεβητοστασίου, πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση αγωγών των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Θέση λεβητοστασίων

Συνήθως, τα λεβητοστάσια τοποθετούνται στο υπόγειο των κτιρίων και η θέση τους εξαρτάται από την θέση της καπνοδόχου, τις δυνατότητες ανανέωσης του αέρα και της δυνατότητας κατάλληλης και οικονομικής διάταξης των σωληνώσεων διανομής – επιστροφής του ζεστού νερού στους θερμαινόμενους χώρους.

Σε ειδικές περιπτώσεις, το λεβητοστάσιο μπορεί να τοποθετηθεί στη στέγη ή στο δώμα. Η τοποθέτηση δεξαμενής πετρελαίου όμως στο δώμα, απαγορεύεται.

Το μέγεθος του λεβητοστασίου, πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να είναι δυνατή η εύκολη συντήρηση και επισκευή των διαφόρων στοιχείων της εγκατάστασης.  Ειδικά για τον λέβητα, προβλέπεται η ελεύθερη απόσταση από την εμπρόσθια πλευρά του λέβητα (εκεί που βρίσκεται τοποθετημένος ο καυστήτας) να ισούται με το μήκος του λέβητα +1m (με ελάχιστο μήκος το 1.5m) και η απόσταση από την πίσω πλευρά του λέβητα μέχρι τον τοίχο να ισούται με το μισό της απόστασης αυτής με ελάχιστο το 0.75m.  Δεξιά και αριστερά του ο λέβητας θα πρέπει να απέχει 0.60m από τους τοίχους ή διπλανούς λέβητες.

Υλικά κατασκευής

Ο χώρος του λεβητοστασίου, θα πρέπει πάντοτε να αποτελεί ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα σε σχέση με το υπόλοιπο κτίριο.

Προς τούτο, οι τοίχοι, τα υποστυλώματα, οι δοκοί, το πάτωμα και η οροφή του λεβητοστασίου, πρέπει να κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά.

Οι πόρτες του λεβητοστασίου, θα πρέπει να είναι πυράντοχες και να ανοίγουν προς την διεύθυνση εξόδου με μπάρα πανικού.  Οι πόρτες επίσης θα πρέπει να κλείνουν αυτόματα με ειδικό μηχανισμό.

Πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά που δρουν ανασταλτικά σε περίπτωση πυρκαγιάς. Επιβάλλεται επίσης να κλείνουν με κλειδί, το οποίο θα βρίσκεται σε ειδικό κουτί, έξω από τον χώρο του λεβητοστασίου.

Αερισμός

Πολύ σημαντικό στοιχείο κάθε λεβητοστασίου είναι η πρόβλεψη ανοιγμάτων αερισμού, από τα οποία εισέρχεται ο απαιτούμενος αέρας για την καύση του πετρελαίου.   Η ολική διατομή των ανοιγμάτων αερισμού θα πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με το 25% της καθαρής διατομής της καπνοδόχου και τουλάχιστον 200cm2.

Σε λεβητοστάσια με ελλειπή ή ανεπαρκή εξαερισμό είναι δυνατόν να δημιουργηθούν συνθήκες ατελούς καύσης στον λέβητα, οι οποίες μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ζωή των ενοίκων.

Τα λεβητοστάσια, πρέπει κατά το δυνατόν να αερίζονται ομοιόμορφα.

Απαγορεύεται η ύπαρξη έντονου τεχνητού εξαερισμού του λεβητοστασίου.

Τα ανοίγματα προσαγωγής και απαγωγής του αέρα, πρέπει να διατηρούνται συνεχώς και πλήρως ανοικτά.

Ο προσαγόμενος αέρας, πρέπει να προέρχεται απ ευθείας από το ύπαιθρο.

Σε λεβητοστάσια που έχουν λέβητες μικρότερους των 40.000 Kcal/h, αν δεν είναι δυνατή η προσαγωγή αέρα απ ευθείας από το ύπαιθρο, επιτρέπεται η προσαγωγή αέρα, από διπλανό χώρο.

Ηλεκτρική εγκατάσταση

Συνιστάται η θέση του ηλεκτρικού πίνακα του λεβητοστασίου να βρίσκεται μακριά από τον λέβητα. Καλό είναι, ο γενικός διακόπτης της σχετικής ηλεκτρικής παροχής να βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του λεβητοστασίου.Πρέπει να προβλέπεται, ο επαρκής φωτισμός του λεβητοστασίου με ηλεκτρικούς λαμπτήρες, ρευματοδότες για τα εργαλεία καθαρισμού και επισκευών καθώς και ρευματοδότες χαμηλής τάσης για την σύνδεση με φορητούς λαμπτήρες

Πυροπροστασία

Εκτός όσων αναφέρθηκαν παραπάνω για την πυροδιαμερισματοποίηση του χώρου του λεβητοστασίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη δύο πυροσβεστήρων 6 κιλών (ένας ξηρής σκόνης και ένας διοξειδίου του άνθρακα), οι οποίοι μπορεί να είναι φορητοί, ή αναρτημένοι στην οροφή του λεβητοστασίου.

Για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια, συνίσταται στα λεβητοστάσια και στους χώρους υγρών καυσίμων, να εγκαθίστανται συστήματα αυτόματης πυρανίχνευσης και κατάσβεσης.