Λέβητες

Λέβητας ονομάζεται η συσκευή εντός της οποίας η χημική ενέργεια ενός στερεού, υγρού ή αερίου καυσίμου μετατρέπεται σε θερμική η οποία χρησιμοποιείται για την θέρμανση ενός εργαζόμενου μέσου (που μπορεί να είναι νερό ή διαθερμικό λάδι ή ατμός ή αέρας) το οποίο στην συνέχεια χρησιμοποιείται για την θέρμανση χώρων, νερού χρήσης ή για την μεταφορά θερμικής ενέργειας σε βιομηχανικές εφαρμογές.

Αναλόγως του υλικού κατασκευής τους οι λέβητες διακρίνονται σε:

 • Χυτοσιδήρους λέβητες
 • Χαλύβδινους λέβητες
 • Χάλκινους λέβητες.

Αναλόγως του καυσίμου οι λέβητες διακρίνονται σε:

 • Λέβητες στερεών καυσίμων
 • Λέβητες αερίων καυσίμων
 • Λέβητες υγρών καυσίμων.

Αναλόγως της θερμικής τους ισχύος διακρίνονται σε:

 • Μεσαίους και μεγάλους λέβητες
 • Κανονικούς λέβητες
 • Μικρούς λέβητες.

Επί τη βάσει του φορέως θερμότητας διακρίνονται σε:

 • Λέβητες ατμού χαμηλής πίεσης
 • Λέβητες ατμού υψηλής πίεσης
 • Λέβητες αέρος (αερολέβητες)
 • Λέβητες νερού.

Ως προς την καύση έχουμε:

 • Τούς πιεστικούς ή υψηλής αντίθλιψης λέβητες
 • Τούς χαμηλής αντίθλιψης.

Επίσης οι λέβητες διακρίνονται σε:

 • Ατομικούς (μονάδες) και διαιρούμενους.

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

Προτερήματα

 • Μικρό βάρος
 • Μικρή ευαισθησία σε διαφορετικές θερμοκρασίες και αντοχή σε απότομη διαφορά θερμοκρασιών.
 • Εύκολη επισκευή, με τοπική συγκόλληση και μεταλλικές προσθήκες
 • Αντοχή σε πολύ μεγάλες πιέσεις
 • Προσαρμογή των διαστάσεων του λέβητα σε ορισμένες απαιτήσεις
 • Χαμηλότερο κόστος αγοράς

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

Προτερήματα

 • Αντοχή στην διάβρωση (μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας)
 • Επέκταση υπάρχοντος λέβητα με προσθήκη στοιχείων
 • Αντικατάσταση τμήματος λέβητα σε περίπτωση βλάβης
 • Ευκολία σε περίπτωση έλλειψης χώρου πρόσβασης στο λεβητοστάσιο (μεταφορά φέτα φέτα)
 • Μικρή περιεκτικότητα νερού

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Μονάδες)

Λέβητες και υλικά λεβητοστασίου περικλείονται σε ειδικά καλύμματα, ώστε το σύνολο σχεδόν των υλικών να αποτελεί μια ενιαία μονάδα.

Προτερήματα

 • Πλήρες έτοιμο δοκιμασμένο (τις περισσότερες φορές λεβητοστάσιο)
 • Μικρό ολικό κόστος εγκατάστασης, σε σχέση με ένα κανονικό (διαιρούμενο) λεβητοστάσιο
 • Μικρές διαστάσεις άρα οικονομία χώρου

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι, πολλοί τέτοιοι λέβητες κατασκευάζονται ανεξέλεγκτα και με μόνο κριτήριο το μικρό κόστος, για ανταγωνιστικούς λόγους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, την κακή λειτουργία των μονάδων, συνεχές βλάβες, μη σωστή ρύθμιση της καύσης, έλλειψη ανταλλακτικών κ.λ.π.

ΥΠΕΡΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

Μια θερμαντική βελτίωση στην απόδοση των λεβήτων, οφείλεται στην καύση υπό πίεση μεγαλύτερης της ατμοσφαιρικής.Στους θαλάμους των υπερπιεστικών λεβήτων, λόγω των μεγάλων και «δύσκολων» διαδρομών των καυσαερίων, πρέπει αυτά να έχουν μια μεγαλύτερη πίεση από την ατμοσφαιρική, για να μπορούν να νικήσουν την απώλεια πίεσης που υφίσταται κατά την διέλευσή τους από τον θάλαμο καύσης και τους φλογαυλούς. Αυτό επιτυγχάνεται από τον ανεμιστήρα του καυστήρα.
Τα πλεονεκτήματα έναντι των μη πιεστικών λεβήτων είναι

 • Μικρότερος όγκος και βάρος λέβητα για την ίδια θερμική ισχύ
 • Καλύτερη καύση, λόγω καλύτερης μείξης αέρα και καύσιμου υλικού.
 • Οι πιεστικοί λέβητες, επηρεάζονται ελάχιστα από τις απώλειες ή τις ατέλειες της καπνοδόχου, ως προς τον ελκυσμό αυτής.